تبلیغات
فال - طالع بینی : اسم
فال
فال , فال امروز , فال قهوه , فال ورق , فال ازدواج , اسخاره , طالع بینی

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکدونی

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

طالع بینی : اسم

طالع بینی اسم
¤¤¤ طالع بینی اسم ¤¤¤


توجه : در این روش به دلیل وجود نداشتن حروف " گ . پ . چ . ژ "باید به جای این حروف معادل فارسی آن ها را قرار دهید :

 ژ - چ - گ : ج

پ : ب

 الف:
خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد و با همه کس زود صمیمی میشود .

در زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و پیراهن سیاه بر او نامبارک میباشد و محنت بسیار می کشد .

هر چه را طلب کند زود بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن وپهلو میباشد.

 

 

ت:

او فردی است خوش جهره و خوش اخلاق کم خواب و هرگاه مرتکب گناه میشود سریع توبه میکند .

اگر دل کسی را برنجاند بسیار نگران و در پی ان است که دلجویی کند و همیشه احساس تنهایی عجیبی در خود دارد.

 

 

ب:

فردی خوش قیافه و زیبا وبا محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند.

 ج:
فردی باشد زیبا و خوش اخلاق وبا محبت و او همیشه از مریضی شکم رنج میبرد و این مریضی هر چند وقت یکبار اشکار میشود .

دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یا سفید پوست و بزرگ اندام و همیشه سرگردان واشفته میباشد و از کار خود حیران است .
د:
 
او فردی با دیانت و پر فکر وبشاش و زیبا چهره و جنگجو است و قدر مال دنیا را نمی داند و همیشه در حال ترقی می باشد.


 

ه:

او فردی است که همیشه اطرا فیان را امر و نهی کند و زیبا چهره و تند خو و اتشی مزاج و طبع او گرم میباشد.


 

و:

فردی است که همیشه به دیگران کمک میکند و گاهی مغرور میشود و زبان بد پشت سر او باشد و دیگران بدی او را میگویند.

 ز:
زیبا و خوش اخلاق و با محبت و خونگرم و در هر کاری مقرراتی است .

در زندگی برای او سحری میکنند و در زندگی شکست بزرگی میخورد و همیشه از درد سر و زانو در عذاب میباشد .

نسبت به زندگی دلسرد میگردد و حیران و سر گردان میشود.

 

ث:

فردی است ثابت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابت قدم میباشد خوش اخلاق و پر عقل است و پیشانی او پهن میباشد و در زندگی هرگز محتاج نخواهد شد.

 

 

ح:

او فردی زیبا و خوش اخلاق و حق گو و کینه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشه در بحث و جدل و جنگ به سر میبرد.

 

 

خ:

فردی است زیبا چهره با چشمانی درشت با محبت و مقرراتی و هر چه سعی میکند رزقش بسیار شود موفق نمیشود .

او فردی است عشقی و تنبل و کاهل در کارها و باید این کار را ترک کند تا در زندگی موفق و سر بلند شود.

 

 

ر:
او فردی است خوش اخلاق میانه رو و اتشی و همیشه اطرافیان در پشت سر او بد گویی کنند .

او فردی است طمعکار و زیبا چهره وخوش گذران و اگر ایمان خود را حفظ کند به هر مقام و منزلتی که بخواهد میرسد و دست او همیشه از پول دنیا تهی است.

 س:

او فردی میباشد پر استعداد و با ذوق و سلیقه و همیشه بهترین جنس را انتخاب میکند .

بسیار مغرور ومتکبر میباشد و هر کاری که میل داشت انجام میدهد و با اطرافیان خود در نزاع و لجبازی بسر میبرد .

فردی باشد اتشی مزاج و همیشه در چشم اهل و اعیان پر هیبت به چشم میاید.

 ش:

او فردی است مشفق ومهربان و جنگجو و عصبانی و خونگرم و زبان او تلخ است و هر چه در دنیا به او ضرر برسد از دست و زبان خود میخورد .

اگر زبان خود را نگه دارد از بلا محفوظ میماند و بسیار لجباز است.

 
 

ص:
فردی است حرف شنو و دهن بین و هرکس هر حرفی را با او در میان بگذارد سریع باور میکند .

نترس و خشن و خوش اخلاق و با محبت و همیشه در حال ترقی و فکر میباشد.

 


ض:

او فردی است خوش اخلاق ، زیرک ، دانا و کینه توز  و همیشه نگرانی خود را در ظاهر بروز نمیدهد .

پیشانی او پهن است و کمان ابرو دارد و در کارها بسیار دقیق میباشد و هرگز یاد خدا را فراموش نمی کند و به دنبال هر کار زشتی توبه می کند و فردی زرنگ است.


 

ط:
او فردی است پاک و خوش اخلاق و عشقی و خوش گذران و خو نگرم و پیراهن سیاه براو خوشایند نیست و دوستی بسیار میکند.

 

ظ:
او فردی است که ظاهر و باطنش یکی است و خشک و مقرراتی میباشد .

اطرافیان پشت سر او بد گویی کنند و قدر مال دنیا را نداند و در سینه و اعضاء خالی دارد که نشان اقبال است .

دنبال دوست رود و خواهان ان است که با دوستان تفریح کند.

 
 

ع:
او فردی باشد بلند مرتبه و پر گذشت و خوش اخلاق و بخشنده و مقرراتی و خشک و هرگز قدر مال دنیا را نمیداند .

در دوستی با دیگران پاینده و متعصب و در اول زندگی رنج بسیار کشد و قدر مال دنیا را نداند.

 

 

غ:

زیبا چهره با گذشت و خشک و مقرراتی و احساس نا امیدی کند در فکر میرود و به گذشته و اینده خود می اندیشد دانا و عالم است و زندگی را با صلح وصداقت دوست دارد.

  

ف:

او فردی است اتش مزاج و تند خو و جاهل و زیبا چهره و جنگ جو و خون گرم و نترس .

هر چند وقت یک بار مریض شده و رنج میکشد و در زندگی چند بار شکست میخورد ولی در اینده به مقام و منزلت خوبی میرسد.

 ق:
فردی است قادر وتوانا و زیرک و دانا و در هر کاری نقشه بسیار میکشد و موفق میشود .

هم زیباست و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنیا را نداند و گاه گاهی با ملایمت و یا خصومت برخورد میکند.

 
ك:

او فردی است زیبا وخوش اخلاق ، دانا ، زیرک ، خشک و مقرراتی و زبان او تلخ است .

همیشه دیگران از زبان او در عذاب میباشند با یک کلمه حرف دیگران را برنجاند و همیشه در حال ترقی و فعالیت باشد.


 

ل:
فردی است زیبا چهره و خوش اخلاق و یکدنده و همیشه جدایی اختیار کند و غرور خاصی دارد .

قدر مال دنیا را نمیداند و همیشه متعصب اطرافیان نزدیک خود میباشد.

 


م:

خوش اخلاق ، با محبت ، خون گرم ، نترس و همیشه اطرافیان پشت سرش بدگویی کنند و در روبرو از او تعریف و تمجید کنند .

او فردی باشد خوش چهره و چشمان زیبایی دارد و در کارهای خود همیشه کاهلی دارد و زود عصبانی میشود و سریع خاموش میشود .

عشقی میباشد و در تمام کارها تقاضای کمک میکند .

 

 

ن:

او فردی زیبا و خوش اخلاق ، کینه توز و دمدمی مزاج میباشد و گاهی اوقات بسیار خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتی وخشک میشود .

همچون قاضی میباشد ودر حقوق خود ودیگران به میزان برخورد میکند .

 

ی:

او فردی است پر فکر وزیبا و با هر کس در افتد بر او غالب گردد .

دم دمی مزاج میباشد و گاهی بسیار خوب و گاهی بسیار خشک و مقرراتی است و فردی است چهار شانه و از مریضی شکم گاه گاهی رنج میبرد.

درباره وبلاگ

فال حافظ با معنی و توضیحات
فال شیخ بهایی
فال انبیاء
استخاره
فال قرآن
طالع بینی تولد
و ....
مدیر وبلاگ : payam eshghy

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان