تبلیغات
تذکر مهم: حتما برای استفاده از این فال از مرورگر اینترنت اکسپلورر استفاده کنید

رسم آیا به کعبه ی مقصود

حصول مدعا و مقصود

ساختن بنا و عمارت

فروختن جنس یا ملک

نیك یا بد بود مرا این كار

عاقبت حال بیمار  

صاحب فرزند شدن

راست یا دروغ بودن خبر  

پسر یا دختر شدن فرزند

غلبه بر  دشمن

حال غایب چگونه خواهد بود

یافتن گمشده

مسافرت

شراکت

جهت نقل مکان

معامله و تجارت

خوب یا بد بودن عقد و نكاح

دیدن سلاطین وقت

دیر یا زود آید این غایب

زندگانی چه عاقبت دارد

از طبیبم امید عافیت است

قرض گرفتن و وام

هست آیا صلاح سیر و شكار

كشت و كار و زراعت

حبسی آیا رها شود از بند


برای گرفتن فال شیخ بهایی ابتدا موضوع مورد نظر خود را انتخاب كرده وسپس  نیت كنید.نتیجه ی فال  یك بیت شعر میباشد كه معنای واضحی دارد